CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB


Escola Sant Jordi (d'ara endavant L'ESCOLA) amb domicili a C/ de les escoles 10 , cp. 08394, Sant Vicenç de Montalt i amb NIF Q5855861-J representada, en qualitat de directora de centre, per Pilar Garcia Soldevila amb DNI 38789271R posa a disposició al lloc web escolasjordi.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de L'ESCOLA per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’Usuari al lloc web esolasjordi.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet, no podent l’Usuari introduir les seves dades sense que s'hagin acceptat les condicions.


PRIMERA. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB


Escola Sant jordi, escola pública depenent del departament d'educació de la Generalitat de Catalunya i amb NIF : Q5855861-J


SEGONA. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


Les presents condicions d'ús tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que L'ESCOLA posa gratuïtament a disposició dels USUARIS en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l'acceptació plena per aquest usuari, de les presents condicions d'ús que l’Usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web ni els serveis ni els continguts que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.


TERCERA .- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS


La utilització del lloc web de L'ESCOLA no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l’usuari En aquest sentit, l’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús i les bones pràctiques.
L'USUARI es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres USUARIS al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals es presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de L'ESCOLA o de tercers.
Expressament L'ESCOLA , entre d'altres, prohibeix les següents accions:
1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de L'ESCOLA o a tercers.
2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing"). L'ESCOLA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.


QUARTA .- CONTINGUTS.


Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per L'ESCOLA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que L'ESCOLA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. L'ESCOLA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. Les fotografies que apareixen publicades al lloc web han estat preses per L'ESCOLA en actes relatius a l'activitat pròpia de la mateixa o bé disposen del permís o llicencia pertinent per part dels seus llegitims propietaris o distribuidors .Si l’Usuari o alguna persona legalment al seu càrrec apareixen fotografiats i considera que no desitja aparèixer identificat en activitats de L'ESCOLA , pot remetre un escrit al nostre centre identificant-se i detallant les imatges objecte de la petició.


CINQUENA. PUBLICITAT


Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. L'ESCOLA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la adreça de correu electrònic del centre.


SISENA .- DRETS D'AUTOR I MARCA


Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de L'ESCOLA, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució, transformació, i en general, qualsevol altra forma de explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels referits elements protegits excepte consentiment exprés per escrit de L'ESCOLA per al seu ús estrictament privat


SETENA. RÈGIM DE RESPONSABILITAT


7.1. Responsabilitat per l'ús del lloc web: L'USUARI és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant L'ESCOLA, els seus col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. L'ESCOLA farà servir tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, L'ESCOLA no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web. L'USUARI és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra L'ESCOLA basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a L'ESCOLA amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
7.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web: L'ESCOLA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a L'ESCOLA. Així mateix, L'ESCOLA també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L'ESCOLA. L'ESCOLA està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
7.3. Responsabilitat per links : Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs web gestionats per tercers. L'ESCOLA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. L'ESCOLA queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'usuari en virtut de la informació trobada en els llocs web enllaçats.


VUITENA. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL LLOC WEB


L'ESCOLA garanteix que , com a centre depenent del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, compleix amb els nivells i protocols de seguretats de dades exigits pel departament.
Les dades recollides en els formularis inclosos en aquest portal web seran tractats d'acord amb les directrius de seguretat que assenyali en cada moment el Departament d' Educació i sempre es tractarà la informació de forma confidencial i exclusivament amb les finalitats que s’indiquen a les clàusules que acompanyen els formularis.
Podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al mateix centre C/de les escoles, 10 , Sant Vicenç de Montalt, incloent una fotocòpia del document d’identificació.
Li informem també que les seves dades poden ser cedides a Autoritats Públiques, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals i fiscals que correspongui.
L'ESCOLA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei del seu Portal Web, si bé l’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa de navegació de manera que impedeixi la creació d’arxiu cookie o s’adverteixi del moment en que això succeeixi.
Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats a l’equip informàtic de l’usuari, i cada vegada que l’usuari torna a accedir a la pàgina web amb la finalitat de configurar el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites.


NOVENA. OBSERVACIONS DE L'USUARI


L' usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i puguin en el seu cas ser facilitades a L'ESCOLA a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.
La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a L'ESCOLA, es consideraran no confidencials, reservant-se L'ESCOLA el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.


DESENA. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'ESCOLA es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les presents condicions d'ús L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es troben vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús


ONZENA .- DECLARACIÓ PARCIAL DE NULITAT


En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. L'ESCOLA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de L'ESCOLA


DOTZENA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE


Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’Usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra política de cookies.

Acepto las cookies de éste sitio.

Política de cookies